Międzynarodowy projekt edukacyjny Plastyka

AKTUALNOŚCI » Międzynarodowy projekt edukacyjny Plastyka

2019-11-05 14:27
Z wielką radością informujemy, że nasza szkoła bierze udział w projekcie edukacyjnym opartym na międzynarodowej współpracy szkół partnerskich uczestniczących w nim. Jego głównym celem jest zwiększenie świadomości na temat zagrożeń katastrofami naturalnymi oraz przygotowanie społeczności szkolnej na wypadek ich wystąpienia.


W ramach projektu nauczyciele i uczniowie Plastyka podjęli współpracę ze szkołami partnerskimi z Włoch, Turcji, Portugalii i Rumunii, by wspólnie realizować jego cele i założenia. Projekt realizowany przez naszą szkołę odbywa się w ramach programu unijnego Erasmus+, który pozwala na tworzenie i realizację projektów, opartych na strategicznych partnerstwach szkół z obszaru Unii Europejskiej. Koncept nosi tytuł „Działania ratownicze w obszarze szkoły na wypadek klęsk żywiołowych”.

Celem projektu jest m.in. zwiększenie świadomości na temat działań ratowniczych i pierwszej pomocy w kontekście zagrożeń katastrofami naturalnymi, przeprowadzenie analiz ryzyka, opracowanie środków ostrożności w kwestii ratownictwa i pierwszej pomocy poprzez organizację szeregu szkoleń, warsztatów i zajęć praktycznych dla społeczności szkolnej, opracowanie planów działań awaryjnych i reagowania kryzysowego, podniesienie kompetencji uczestników projektu w zakresie języka obcego. Ponadto nasi nauczyciele i młodzież będą mieli okazję prezentować kulturę swojego kraju i poznawać tradycje i zwyczaje innych narodów podczas wykonywania zadań projektu i wspólnych spotkań. Koordynatorem projektu w Plastyku jest Pan Bartosz Chomicz (nauczyciel języka angielskiego) i Pani Aneta Łosińska (nauczycielka języka niemieckiego). Czas trwania projektu wynosi 24 miesiące. Cały projekt, łącznie z wyjazdami, finansowany jest ze środków Unii Europejskiej. Całkowita suma przeznaczona na projekt wynosi blisko 165 tysięcy euro, z kolei grant przyznany naszej szkole w ramach programu wynosi ponad 31 tysięcy euro.

W celu realizacji założeń projektu nasi nauczyciele i młodzież wezmą m.in. udział w zagranicznych wyjazdach, w trakcie których, w szkołach partnerskich, będą odbywać się warsztaty, szkolenia i praktyki. Przedstawiciele naszej placówki udadzą się do Włoch, Turcji, Portugalii i Rumunii. Celem międzynarodowych spotkań będzie też wymiana doświadczeń między placówkami, omawianie zagadnień projektowych, obserwacja i analiza wypracowanych koncepcji w zakresie tematycznym projektu, przy równoczesnym promowaniu kultury, tradycji i języka krajów, z których pochodzą uczestnicy programu. Nad założeniami projektowymi nasi pedagodzy i uczniowie będą również pracować w naszej placówce.

Wielkie brawa! Rewelacyjny, przełomowy i nowatorski projekt!!!