Egzamin wstępny do LSP im St. I. Witkiewicza w Słupsku

Rok szkolny 2022/2023

Egzamin wstępny dla kandydatów do Liceum Sztuk Plastycznych im. St. I. Witkiewicza w Słupsku, składa się z części praktycznej oraz z części teoretycznej.

W części praktycznej, kandydaci zobowiązani są do wykonania 3 prac z następujących dziedzin: rysunek z natury, malarstwo z natury oraz kompozycję rzeźbiarską z wyobraźni. Egzamin teoretyczny odbywa się w formie pisemnej i ustnej (sprawdzenie wiedzy odnośnie sztuki i kultury) oraz zakłada ocenę tzw. „teczki”.

Egzamin wstępny dla kandydatów do 5-letniego Liceum Sztuk Plastycznych im. St. I. Witkiewicza odbędzie się w terminie: 11 czerwca 2022 w budynku szkoły przy ul. Przemysłowej 25 w Słupsku. Dodatkowy termin dla kandydatów przewidziany jest na 28 czerwca 2022 roku.

Harmonogram egzaminu:
9:00-9:30 – egzamin teoretyczny
9:45-11:15 – rysunek
11:30-13:00 – malarstwo
13:15– 14:45 – kompozycja przestrzenna
14:50 – rozmowa z kandydatem

W trakcie egzaminu praktycznego, komisja egzaminacyjna składająca się z nauczycieli przedmiotów artystycznych dokona oceny teczki kandydatów do LSP.

Kryteria oceny:

Część praktyczna (rysunek, malarstwo i kompozycja przestrzenna):

 • poprawność kompozycji zadanego tematu,
 • zdolności obserwacyjne (umiejętność postrzegania bryły, perspektywy, światłocienia, a także w malarstwie – koloru),
 • różnorodność środków ekspresji plastycznej.

Część teoretyczna

 • egzamin pisemny ze znajomości zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych w zakresie objętym podstawą programową kształcenia ogólnego oraz znajomością kultury regionu/miasta z którego pochodzi kandydat;
 • rozmowa z kandydatem odnośnie prac pokazanych w teczce oraz prac wykonanych na egzaminie (poznanie sposobu myślenia o pracach plastycznych);
 • ocena prac plastycznych przyniesionych przez kandydata – „teczka”

Punktacja:

 • rysunek: 0-10 punktów
 • malarstwo: 0-10 punktów
 • kompozycja: 0-10 punktów
 • egzamin pisemny: 0-15 punktów
 • teczka: 5 punktów

Teczka:

Prosimy o przyniesienie komisji egzaminacyjnej: 3 dowolnych rysunków w formacie minimum A3 (preferowana martwa natura/postać), 3 prac malarskich minimum w formacie A3 (martwa natura/pejzaż) oraz dowolnej ilości prac dodatkowych np.: fotografia, rzeźba, szkice, itp. (prace pokazujące zainteresowania oraz wrażliwość plastyczną kandydatów). Każda z prac powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem z tyłu pracy (lub umieszczona w teczce zbiorczej opisanej imieniem i nazwiskiem kandydata).

Egzamin praktyczny i teoretyczny:

Egzamin z rysunku będzie polegał na narysowanie martwej natury z obserwacji na formacie A3 (papier zapewnia szkoła). Kandydaci zobowiązani są do przyniesienia ze sobą zestawu ołówków (H3, HB, B2, B4 i B8), gumki oraz temperówki.

Egzamin z malarstwa obejmuje malarskie przedstawienie martwej natury wykonane z obserwacji, na formacie A3. Uczniowie przynoszą swoje pędzle i palety. Szkoła zapewnia papier, farby plakatowe oraz naczynie z wodą.

Egzamin z kompozycji przestrzennej sprawdza umiejętność pracy z wyobraźni na zadany temat. Kandydaci muszą wykonać pracę w plastelinie. Do wykonania tej pracy prosimy przynieść nożyk do masła, narzędzie z wąską końcówką (może być dłutko do paznokci) lub inne dowolne narzędzie pomocne do formowania plasteliny. Szkoła zapewnia plastelinę.

Do uzyskania prze kandydata jest 50 punktów, minimalna ilość punktów wymaganych do przyjęcia do LSP im. St. I. Witkiewicza w Słupsku to 20 punktów. Otrzymanie 0 punktów z którejkolwiek części egzaminu dyskwalifikuje kandydata. W przypadku większej ilości kandydatów niż miejsc, o przyjęciu do szkoły decydować będzie liczba zdobytych punktów na egzaminie wstępnym.

Konsultacje i warsztaty dla kandydatów do szkoły.

LSP organizuje warsztaty dla kandydatów do szkoły które będą się odbywały w budynku przy ul. Przemysłowej 25. Prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły – obowiązują zapisy na dany dzień.

Warsztaty będą odbywały się w terminie 25.IV-31.V 2022 w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach 16:00-17:30

We wszystkie poniedziałki i czwartki warsztaty przygotowawcze z rysunku i malarstwa prowadzą nauczyciele tych przedmiotów

W środę w tych samych godzinach odbywają się warsztaty z rzeźby

We wtorki w godzinach 15:16:30 obywają się konsultacje teczek prowadzone prze nauczycieli specjalności artystycznych.

Warsztaty i konsultacje nie odbędą się w dniu 2 i 3 maja – dni wolne od pracy. Dni i godziny konsultacji mogą ulec zmianie, o czym będziemy informować na stronie szkoły oraz profilu FB szkoły.