Szkoła bezpłatna! Zapewniamy bezpłatne podręczniki.

Rekrutacja do Liceum Sztuk Plastycznych im. S. I. Witkiewicza

rok szkolny 2023/2024

Pobierz podanie oraz oświadczenie RODO lub wypełnij formularz online

W terminie od 15 maja do 30 maja 2023 r. do godz. 15.00 należy złożyć w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

 • wniosek o przyjęcie do szkoły (według wzoru - druk w sekretariacie i na stronie internetowej szkoły),
 • dokumenty potwierdzające osiągnięcia ucznia (dyplomy, zaświadczenia, itp.),
 • ewentualnie zaświadczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez PPP.

W terminie od 23 czerwca do 12 lipca 2023 r. do godz. 15.00 należy dostarczyć:

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
 • zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,
 • kserokopię aktu urodzenia,
 • dwie fotografie,
 • kartę zdrowia.
    • Podstawą przyjęcia do Liceum Sztuk Plastycznych jest złożenie odpowiednich dokumentów oraz przystąpienie do sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, który zostanie przeprowadzony w dniu 03.06.2023 r. od godz. 9.00 w budynku przy ul. Przemysłowej 25. Termin dodatkowy egzaminu: 28.06.2023 r. od godz. 9.00.
    • Sprawdzian obejmuje badanie wrażliwości plastycznej i ćwiczenia praktyczne z zakresu rysunku, malarstwa i kompozycji (Załącznik nr 1).
    • Wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych zostaną ogłoszone 07.06.2023 r. (I termin) i 29.06.2023 r. (II termin).
    • O przyjęciu do pierwszej klasy będzie decydowała suma punktów z:
     • egzaminu wstępnego z rysunku, malarstwa, kompozycji przestrzennej (maksymalnie 50 punktów):
     • egzaminu ósmoklasisty (maksymalnie 100 punktów, przeliczanych w następujący sposób):

j. polski – 100% x 0,35 = 35 pkt
matematyka – 100% x 0,35 = 35 pkt
j. obcy – 100% x 0,30 = 30 pkt

     • czterech przedmiotów umieszczonych na świadectwie szkolnym: języka polskiego, matematyki, historii i plastyki

(maksymalnie 72 punkty, przeliczane w następujący sposób):

celujący

- 18 punktów

bardzo dobry

- 17 punktów

dobry

- 14 punktów

dostateczny

- 8 punktów

dopuszczający

- 2 punkty

     • za świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem kandydat może uzyskać 7 punktów.
     • za szczególne osiągnięcia wymienione w świadectwie ukończenia szkoły kandydat może uzyskać 18 punktów.
     • za aktywność społeczną kandydat może uzyskać 3 punkty.
    • Decyzję o przyjęciu podejmuje dyrektor szkoły na podstawie sumy punktów oraz oceny zachowania. Pierwszeństwo mają kandydaci, którzy uzyskali najlepsze wyniki.

Ogłoszenie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
– 19 lipca 2023 r., do godz. 15.00.

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały dostarczone wcześniej a także dostarczenie zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole artystycznej, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej – od 20 do 26 lipca 2023 r., do godz. 15.00.

Ogłoszenie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły
– 27 lipca 2023 r., godz. 14.00.