Konkurs fotograficzny "Przedmiot Architektura Miasto"

KONKURSY » Konkurs fotograficzny "Przedmiot Architektura Miasto"

 

REGULAMIN KONKURSU PT. „PRZEDMIOT ARCHITEKTURA MIASTO”

1. ORGANIZATOR
1.1 Organizatorem międzynarodowego konkursu pt. „PRZEDMIOT ARCHITEKTURA MIASTO” zwanym dalej Konkursem, jest Instytut Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej, ul. Racławicka 1, zwany dalej „Organizatorem”. Komitet Organizacyjny konkursu z ramienia Politechniki Koszalińskiej tworzą dr Agnieszka Kurkowska, dr. Magdalena Berlińska oraz mgr Bartosz Warzecha Sekretarzem konkursu jest mgr Bartosz Warzecha.
1.2. Konkurs realizowany jest za pośrednictwem strony internetowej - serwisu www.konkursfoto.com.pl. Każdy z Uczestników Konkursu przystępując do niniejszego Konkursu wyraża zgodę na postanowienia i zobowiązuje stosować się do regulaminu w/w serwisu oraz niniejszego Regulaminu.
2. TERMINY
2.1. Konkurs (Zgłaszanie i nadsyłanie zdjęć) trwa w terminie 01.09 - 31.12.2015 roku.
2.2. Ogłoszenie wyników nastąpi 31.01.2016 roku.
2.3. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu trwania Konkursu poza terminy określone w pkt. 2.1 oraz 2.2, o czym poinformuje Uczestników Konkursu m.in. za pośrednictwem strony internetowej www.konkursfoto.com.pl
3. TEMAT
3.1. Konkurs ogłoszony jest w 3 kategoriach tematycznych (PRZEDMIOT, ARCHITEKTURA, MIASTO). Należy wykonać (albo wybrać z wcześniej samodzielnie wykonanych zdjęć) jedno zdjęcie, które najlepiej ilustruje wybrany przez Uczestnika temat.
3.2. Uczestnicy konkursu decydują, w której i ilu kategoriach zgłaszają zdjęcie (można wysłać tylko jedno zdjęcie na każdy temat, a więc maksymalnie 3 zdjęcia w 3 różnych kategoriach)
3.3 Opis tematów-kategorii:
3.3.1.PRZEDMIOT (FORMA – MIEJSCE – TOŻSAMOŚĆ – WZÓR)
Przedmioty uzupełniają i organizują przestrzeń. Ich niezbędna obecność gwarantuje użyteczność. Dbałość o formy i kontynuację utrwalonych tradycją lub poszukiwanie nowych wzorów to uzupełnianie treści obiektu i miasta. Fotografia może ukazać ich szczególne relacje w przestrzeni i unikalne formy w istniejącym kontekście. Fotografia utrwala momenty zaistnienia idei projektowej w chwili interakcji z użytkownikiem.
3.3.2. ARCHITEKTURA (NASTRÓJ – IDEA – KOMUNIKAT)
Obiekty architektoniczne powstają urzeczywistniając idee. Fotografia to utrwalenie momentu i kadru, kiedy zawarta treść jest czytelna, kiedy obieramy komunikat. Gdy komunikatem tym jest nastrój zawarty w obiekcie fotografia może być medium pomagającym go przywołać w innym miejscu i czasie. Idea znów staje się niezależna, jak w punkcie wyjścia, zanim jeszcze zapisał ją architekt.
3.3.3. MIASTO (ZMIANA – KONTEKST – RUCH)
Miasto jest organizmem żywym. Jedne budynki powstają, inne znikają, wytyczane są nowe ulice, kwartały czy dzielnice, inne bezpowrotnie znikają. Miasto to nie tylko budynki, ale i ludzie, którzy w nim mieszkają, zwierzęta adoptujące się do nowych warunków czy zieleń rosnąca na każdym wolnym skrawku terenu. Fotografowanie to świadome kadrowanie treści. Zależy nam na takim fotografowaniu miasta, które pokazuje miejskie interakcje, kontekst czy kulisy jakiegoś wydarzenia.
4. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
4.1. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za wyjątkiem osób wymienionych w pkt. 2.2. Regulaminu.
4.2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być osoby, które w jakikolwiek sposób brały udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu konkursu, w tym członkowie Komisji wyłaniającej zwycięzców, sekretarz konkursu ani ich najbliższe rodziny.
5. PRZYSTĄPIENIE DO KONKURSU
5.1. Każda z osób wymienionych w pkt 3.1. (poza wymienionymi z pkt.3.2 powyżej) może wziąć udział w Konkursie poprzez wysłanie swojej pracy konkursowej (zdjęcia konkursowego) w okresie przewidzianym Regulaminem.
5.2. Przez wysłanie pracy konkursowej uczestnik akceptuje treść Regulaminu oraz warunki Konkursu opublikowane w treści ogłoszenia Konkursu i zobowiązuje się stosować warunki i zasady określone w w/w ogłoszeniu oraz w Regulaminie dla przeprowadzenia Konkursu, którego niniejszy Regulamin dotyczy.
5.3. Po zakończeniu Konkursu, Jury, wyłoni laureatów danego Konkursu biorąc pod uwagę wymogi określone w niniejszym Regulaminie
5.4. Uczestnik konkursu przesyłając zgłoszenie do konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do przesłanych prac konkursowych, które są przejawem jego własnej indywidualnej twórczości o oryginalnym charakterze i są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich oraz oświadcza, że uzyskał wszelkie zezwolenia lub zgody prawem wymagane na korzystanie z przesłanych prac (w tym prawa na pozowanie osób i rozpowszechnianie wizerunku), o ile są one konieczne lub potrzebne dla ich wykorzystywania przez Organizatora. W przypadku, gdyby oświadczenia, o których mowa powyżej okazały się niezgodne ze stanem faktycznym i/lub prawnym osoba, która nadesłała zgłoszenie, w przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich, ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność oraz oświadcza, że ureguluje wszystkie związane z tym faktem poniesione przez Organizatora szkody. Ponadto, w sytuacji o której mowa powyżej, osoba ta podlega dyskwalifikacji z konkursu i zobowiązana jest do niezwłocznego zwrotu przyznanej przez Organizatora nagrody.
5.5. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne (nieograniczone ilościowo, czasowo i terytorialnie) oraz nieodpłatne korzystanie w całości jak i w dowolnie wybranych fragmentach z jego pracy konkursowej (zgłoszenia) przez Organizatora oraz firmy powiązane z Organizatorem kapitałowo lub osobowo w sposób pośredni lub bezpośredni jak również przez podmioty wskazane przez Organizatora na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności:
a. Utrwalanie i zwielokrotnianie drukiem lub podobną techniką, w tym fotokopiowanie i mikrokopiowanie;
b. Wydawanie (publikowanie) i rozpowszechnianie we wszystkich wydaniach, niezależnie od formy, standardu, systemu lub formatu, bez ograniczenia liczby nakładów, wydań oraz egzemplarzy; obejmuje to także prawo do częściowego lub całkowitego przedruku (przed i po produkcji), w tym na fotokopiach, mikrokopiach i mikroreprodukcjach, a także do powielania w inny sposób;
c. Wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii takich zapisów dla potrzeb eksploatacji oraz trwała lub czasowe zwielokrotnianie komputerowego zapisu w całości lub w części dowolnymi środkami i w dowolnej formie;
d. Wykorzystywanie do celów marketingowych, w tym reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji Organizatora; obejmuje to również utrwalanie i zwielokrotnianie poligraficzne oraz wykorzystanie tych utrwaleń; utrwalanie audiowizualne dowolną techniką niezależnie do standardu, systemu i formatu; nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przy pomocy dowolnych środków technicznych, w tym nadawanie za pośrednictwem satelity; nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników dźwięku i obrazu, w tym powielania, rozpowszechniania i odtwarzania nagrań, przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu, po utrwaleniu na nośnikach dźwięku i/lub obrazu;
e. Publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym w tym w dowolnych – elektronicznym, cyfrowym itp. kanale komunikacji publicznej;
f. Wprowadzanie do obrotu, rozpowszechnianie egzemplarzy oraz ich kopii. Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi na podstawie niniejszego postanowienia zezwolenia na korzystanie z zależnych praw autorskich na wszystkich polach eksploatacji wymienionych powyżej, o ile dla eksploatacji ww. pracy konkursowej na tych polach konieczne lub potrzebne jest stworzenie utworu zależnego, a także zezwolenia na udzielenie wzajemnego i równoczesnego lub samodzielnego opracowania, przeróbki, adaptowania części lub całości w tym przez nadawanie im różnego rodzaju form (zmienionej, skróconej, poszerzonej lub skondensowanej) z prawem do reprodukowania na nośnikach zapisu (dyskietce, karcie pamięci, diapozytywie, slajdzie, mikrofilmie, fotokopii, mikroreprodukcji, nośniku CD oraz DVD itp.) oraz z prawem do wykorzystania na nośnikach dźwięku i obrazu. Uczestnik konkursu udziela również Organizatorowi zezwolenia na udzielanie dalszych licencji w zakresie nabytych praw do ww. pracy konkursowej.
5.6. Uczestnik konkursu wyraża zgodę, aby jego praca konkursowa zgłoszona przez niego do konkursu była wykorzystywana stosownie do potrzeb Organizatora i/lub podmiotu przez Organizatora wskazanego i wymogów jego publikacji oraz rozpowszechniania na w/w polach eksploatacji, poddawana stosownym obróbkom, przeróbkom, adaptacji, dodawaniu tytułów i podtytułów, skrótów, adjustacji technicznej, tworzeniu opracowań oraz poprawek w tym stylistycznych, ortograficznych i językowych, itp.
6. ZASADY KONKURSU
6.1. Regulamin oraz ogłoszenie o Konkursie są jedynymi dokumentami określającymi zasady Konkursu, chyba, że wprost z Regulaminu lub ogłoszenia wynika odesłanie do innych dokumentów lub źródeł informacji zawierających opis określonych elementów Konkursu.
6.2. Wyniki Konkursu, w tym imię i nazwisko oraz miejscowość zamieszkania wraz z ewentualnymi odredakcyjnymi komentarzami mogą być publikowane przez Organizatora na różnych stronach internetowych (w tym http://konkursfoto.com.pl/; http://wzornictwo.tu.koszalin.pl/; http://tu.koszalin.pl/;
http://www.facebook.com/ ) oraz w inny sposób każdorazowo określony w ogłoszeniach o danym Konkursie.
7. ZASADY UCZESTNICTWA
7.1. Aby wziąć udział w konkursie należy
w terminie do 31.12.2015 roku wysłać na adres email:
zgloszenie@konkursfoto.com.pl
fotografii wraz z kategorią w jakiej fotografia jest zgłaszana oraz danymi teleadresowymi uczestnika konkursu.
oraz
wydruk zdjęcia w formacie A3 lub zbliżonym
wysłany pocztą lub dostarczony na adres:
Instytut Wzornictwa
ul. Racławicka 15-17
75-620 Koszalin
z dopiskiem:” Bartosz Warzecha- Konkurs Fotograficzny”
7.2. Każdy zgłoszeniowy e-mail musi zawierać:
7.2.1. W temacie e-mail należy wpisać kategorię w jakiej zgłaszane jest zdjęcie (PRZEDMIOT, ARCHITEKTURA lub MIASTO, np. „MIASTO”).
7.2.2. W treści e-mail należy wpisać swoje dane adresowe (imię i nazwisko, ulica z numerem domu, kod pocztowy wraz z miejscowością, afiliacja).
7.2.3. Jako załącznik należy załączyć zdjęcie w formacie JPG: kolory w standardzie RGB, rozmiar pliku min 2MB.
7.3. Można nadesłać tylko 1 zdjęcie w każdej kategorii (jeden uczestnik może nadesłać maksymalnie 3 zdjęcia, każde w osobnym e-mail, opisane zgodnie z pkt 6).
7.4. Uczestnik może tylko nadesłać 1, 2 lub 3 zdjęcia. Nadesłanie dwóch (i więcej) zdjęć w jednej kategorii powoduje dyskwalifikację uczestnika z całego konkursu (nawet z pozostałych kategorii).
7.5. Zgłoszenia niewłaściwie oznaczone (zdjęcia anonimowe, z niepełnymi danymi adresowymi, w niewłaściwym formacie i wielkości, bez załącznika, tylko ze zdjęciem wklejonym w treść, kilka zdjęć w załączniku itp.) nie będą podlegały ocenie.
7.6. Adres e-mail, z którego zostanie wysłane zgłoszenie traktowany będzie, jako e-mail kontaktowy do Uczestnika.
7.7. Organizator oraz Realizator zastrzega sobie prawo do usuwania użytkowników podpisujących się słowami (Nick) naruszającymi ogólnie przyjęte normy obyczajowe.
7.8. Komisja wybierze laureatów konkursu tylko spośród prawidłowo zgłoszonych prac.
7.9. Wyniki Konkursu, w tym imię i nazwisko, miejscowość zamieszkania mogą zostać opublikowane na stronach internetowych związanych z konkursem (w tym http://konkursfoto.com.pl/; http://wzornictwo.tu.koszalin.pl/; http://tu.koszalin.pl/;
http://www.facebook.com/ ) do 30 dni po zakończeniu danego Konkursu.
7.10. Organizator skontaktuje się ze zwycięzcami Konkursu poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres, z którego wysłane zostały zgłoszenie.
8. NAGRODY W KONKURSIE
8.1 Nagrodami w konkursie są dyplomy.
8.2 Organizator zakłada przyznanie 1, 2 i 3 miejsca oraz do 3 wyróżnień honorowych w każdej kategorii.
8.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany podziału nagród (np. nie przyznania którejś nagrody, lub przyznanie nagród równorzędnych) oraz do ufundowania nagród dodatkowych.
9. JURY/KOMISJA KONKURSOWA
9.1. Do oceny prac Organizator powołuje JURY KONKURSOWE / KOMISJĘ KWALIFIKACYJNĄ w składzie:
• mgr Agnieszka Babińska (Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku)
• dr hab. Anna Frąckowicz (Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi)
• dr hab. inż. arch. Robert Idem (Politechnika Gdańska)
• dr inż. arch. Małgorzata Kaus (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
• dr Przemysław Majchrzak (Politechnika Koszalińska)
• mgr Stefan Nawrocki (Politechnika Koszalińska)
• dr Bogusław Niewiadomski (Politechnika Koszalińska)
• dr Leszek Krutulski
• mgr Bartosz Żukowski
9.2. Komisja będzie nadzorować wykonanie przez Realizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.
10. REKLAMACJE
10.1. Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane przez Realizatora w formie pisemnej, na adres Realizatora w terminie do 14 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.
10.2. Wszelkie reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
10.3. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data stempla pocztowego – nadania reklamacji.
10.4. Złożone przez uczestników reklamacje będą nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
10.5. Zainteresowani, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
10.6. Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.
11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
11.1. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny na stronie www.konkursfoto.com.pl
11.2. Dane osobowe laureatów Konkursu będą przetwarzane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, w szczególności w celu opublikowania wyników konkursu oraz przekazania laureatom nagród konkursowych, chyba, że uczestnik Konkursu wyrazi odrębną pisemną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych.