"Plastusie" z pomysłem na biznes!

AKTUALNOŚCI » "Plastusie" z pomysłem na biznes!

2018-10-07 21:46

Prowadzenie własnego biznesu jest nie tylko pożądaną drogą zawodową dorosłych Polaków. O zakładaniu własnych przedsiębiorstw myśli większość młodzieży. I nie tylko myśli, ale już w szkole realizuje praktyczne działania skupione wokół przedsiębiorczości. Przykładem takiego podejścia jest działalność spółdzielni uczniowskiej, która powstała w naszym Plastyku.
Nasi „Plastusie” – taką nazwę przyjęła spółdzielnia, nie tylko realizują interesujące działania o charakterze gospodarczym na rzecz szkoły i uczniów, ale również promują idee przedsiębiorczości u podstaw, których leżą pojęcia takie jak gospodarność, współpraca, zaradność oraz aktywność społeczna. Stowarzyszenie cieszy się dużą popularnością wśród naszej młodzieży i obecnie zrzesza 30 członków.
Koncepcja spółdzielni uczniowskiej w naszym Plastyku to wspólny pomysł młodzieży i Pani Natalii Hendrych, nauczycielki podstaw przedsiębiorczości. Struktury organizacyjne wspólnoty ukształtowały się w wyniku obrad walnego zgromadzenia o charakterze założycielskim. W trakcie zebrania podjęto uchwałę o założeniu organizacji, wybrano Zarząd w składzie: przewodniczący, sekretarz i skarbnik, a także powołano Radę Nadzorczą, którą tworzą: przewodniczący oraz dwóch jego zastępców. Idea zintegrowania młodzieży szkolnej wokół zagadnienia przedsiębiorczości zyskała pełną akceptację i przychylność Dyrekcji oraz Rady Pedagogicznej. Stowarzyszenie działa w oparciu o zasady określone w statucie uchwalonym przez Walne Zgromadzenie. Opiekę nad zrzeszeniem sprawuje wspomniana wyżej Pani Natalia.
Głównym przedmiotem aktywności „Plastusiów” jest m.in. prowadzenie działalności gospodarczej, a szczególnie handlowej, usługowej, wytwórczej na rzecz szkoły i uczniów, produkcja twórczości artystycznej i rękodzieła uczniów szkoły, organizowanie wzajemnej pomocy i zaspokajanie materialnych i kulturalnych potrzeb członków, kształtowanie nawyków oszczędzania oraz celowego wykorzystywania wypracowanej nadwyżki bilansowej, popularyzowanie idei spółdzielczości w środowisku szkolnym, a także koordynacja imprez kulturalnych z udziałem szkoły.
Nasi nastoletni spółdzielcy posiadają odpowiednio przystosowane zaplecze techniczne oraz potrzebny sprzęt do realizacji określonych zadań. Działalność wytwórczą młodzi artyści prowadzą m.in. w pracowniach aranżacji przestrzeni, rysunku i malarstwa, rzeźby oraz fotografii: tam zajmują się produkcją artystycznych koszulek, rękodzieł artystycznych, projektowaniem ubiorów i wyrobów artystycznych, w pracowniach powstają również interesujące realizacje malarskie i rysunkowe. Młodzież przeznacza wypracowane zyski i korzyści niematerialne, zgodnie z decyzją uczniowskiej wspólnoty, na jej spółdzielcze potrzeby, na potrzeby własnej szkoły, bądź na potrzeby lokalnej społeczności. Ponadto zaradni licealiści uczą się prowadzenia przedsiębiorstwa w aspekcie formalnym - poznają funkcjonowanie organów statutowych spółdzielni, wewnątrzspółdzielcze relacje pomiędzy tymi organami oraz zadania tych organów.
Spółdzielnia uczniowska angażuje się w szereg innych inicjatyw, mających na celu realizację celów społecznych, do których zaliczyć można między innymi: organizowanie akcji zbiórki książek dla instytucji pomocy społecznej, kiermaszy, imprez okolicznościowych i charytatywnych, wycieczek, wyjść do teatru i kina itp.
- Nasza organizacja prowadzi działalność łączącą w sobie cele gospodarcze i społeczne. Opiera się głównie na zasadach gospodarności i umiejętności działania na rzecz dobra wspólnego. Jest symulacją przedsiębiorstwa prowadzonego w warunkach szkolnych. Nasi uczniowie działający w ramach spółdzielni nabywają praktycznych doświadczeń w organizowaniu i realizacji przedsięwzięć gospodarczych, uczą się zespołowej pracy i zbiorowej zaradności. W przeciwieństwie do teoretycznych zajęć z przedsiębiorczości, spółdzielczość uczniowska jest doskonałą formą nauki, poprzez zabawę i bezpośrednie działanie. To idealna forma rozwoju kompetencji w zakresie przedsiębiorczości – podsumowuje Pani Natalia Hendrych.
Gratulujemy Spółdzielni Uczniowskiej „Plastusie” i życzymy sukcesów!🙂
Organy Spółdzielni:
Zarząd:
- Przewodniczący: Kajetan Wójcik, kl. III LP (Prezes)
- Sekretarz: Sara Chomicz, kl. II LP
- Skarbnik: Salomea Skroś, kl. III LP
Rada Nadzorcza:
- Przewodniczący: Tadeusz Czomber, kl. III LP
- Zastępca Przewodniczącego: Julia Starczewska, kl. III LP
- II Zastępca Przewodniczącego: Aleksandra Łuczaj, kl. III LP
oraz Walne Zgromadzenie.